مقالات

20 آوریل, 2020

عوامل موثر در انتخاب سیستم تهویه ساختمان

طراحان سیستم های تهویه مطبوع ساختمان برای انتخاب یک سیستم تهویه برای ساختمان، گزینه های مختلفی پیش رو دارند. آن ها در طراحی سیستم تهویه ساختمان، نظرات صاحبان پروژه برای نصب تجهیزات و هزینه های کارکرد سیستم را باید مد نظر داشته باشند. طراح باید در هنگام ساخت سیستم نهویه ساختمان، پارامتر های مختلفی از […]

مقالات